Menu

  2019/2020: Mixed Autumn Division 6

   Kingswood - Team VWeston 3Keynsham BDavid Lloyd CLansdown Gem
  Kingswood - Team V 16-6
  Wed 30 Oct

  17-7
  Wed 09 Oct

  17-5
  Wed 16 Oct

  19-4
  Wed 27 Nov

  Weston 35-19
  Wed 25 Sep

   16-6
  Wed 02 Oct

  19-2
  Thu 14 Nov

  17-0
  Wed 16 Oct

  Keynsham B17-8
  Wed 13 Nov

  18-6
  Wed 06 Nov

   19-2
  Wed 27 Nov

  4-19
  Wed 25 Sep

  David Lloyd C6-17
  Wed 04 Dec

  3-18
  Wed 09 Oct

  5-16
  Wed 23 Oct

   14-10
  Wed 06 Nov

  Lansdown Gem9-13
  Wed 11 Dec

  11-7
  Wed 04 Dec

  7-17
  Wed 30 Oct

  17-0
  Wed 02 Oct